Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/894 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2022.

«ΑΝΤ»(604)