Το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, έχει εκσυγχρονίσει την ιστοσελίδα του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου).

Η διαδικτυακή πύλη ΕΚΕ Κύπρου, www.businessincyprus.gov.cy, δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί επιχειρήσεις και επιχειρηματίες εγκατεστημένους στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο.