Στις 7.5.2021 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021). Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και περιοδικό έλεγχο των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.

Περισσότερα