Τροποποιείται ο Κανονισμός για ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ.

Περισσότερες πληροφορίες