Δραματική είναι η συρρίκνωση στα έσοδα των τραπεζών τα τελευταία χρόνια λόγω των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων και την πτώση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου.

Περισσότερα