Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ( EU-OSHA) ανέπτυξαν περαιτέρω το διαδικτυακό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου OiRA και προχώρησαν στην ετοιμασία έντεκα (11) δωρεάν εργαλείων εκτίμησης κινδύνων OiRA.

Περισσότερα