Αντικαθίσταται το Παράρτημα Ι των περί Ελεχόμενων Ειδών Κανονισμών του 2011 που αφορά τον κατάλογο προίόντων συνδεομένων με τον τομέα της Άμυνας.

Περισσότερες πληροφορίες