Αγαπητά Μέλη, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Μάρτιο 2022 από τη CEN & CENELEC και Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)
τον Μάρτιο 2022.

Περισσότερα