Αγαπητά Μέλη, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν, Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο 2021 και Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) τον Σεπτέμβριο 2021.

Περισσότερα