Μέσα από έντονο προβληματισμό αναφορικά με την εξέλιξη των πόλεων στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, την μετατροπή τους σε αστικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, τουριστικά και κέντρα παροχής υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αισθητή η αυξημένη επισκεψιμότητα από τους πολίτες. Χωρίς αμφιβολία η αυξημένη επισκεψιμότητα, συνεπεία της πιο πάνω εξέλιξης, οδηγεί εύλογα στη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε διάφορα σημεία των πόλεων ώστε να αποφεύγεται αφενός η παράνομη στάθμευση και αφετέρου να μπορεί να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Περισσότερα