Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη ταινίας από κράμα χάλυβα – Κωδικός ΣΟ 7228 60 80.

Τ (810)