Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την Δασμολογική κατάταξη συσκευής αποκαλούμενης «βιντεοσκόπιο επιθεώρησης» – Κωδικός ΣΟ 8525 80 91.

Περισσότερες πληροφορίες