Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Δασμολογική κατάταξη είδους αποκαλούμενου «κουτί παρουσίασης» – Κωδικός ΣΟ 4819 50 00.

Τ(821)