Κατά 0,2% αυξήθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2019 σε σχέση με τον Μάιο του 2018, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε στο 0,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2019, σημειώθηκε αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 5,8%.

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (3,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,9%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Μάιο του 2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (-2,2%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στην κατηγορία Ενέργεια (1,9%).

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών Κανονισμών.