Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ασφάλε.ια και Υγεία στο Τμήμα Τελωνείων.

20200615DX