Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή/επανεισαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος.  Επιβεβαίωση αριθμών ΦΠΑ στο διευρωπαϊκό σύστημα VIES. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝ. Θ (170)