Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλοςυ τους ενδιαφερόμενους για το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2013 στο οποίο περιγράφεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πενταετία 2013 – 2017, με το οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί και άλλοι στόχοι, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και άλλων εναλλακτικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα