Επισυνάπτονται ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων για τα πιο κάτω:

1) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΝΤ» (345) Ανάκληση αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς – εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2018.

2) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «Τ» (564) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1799 για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος διατροφής» – ΣΟ 2106 90 92.

Περισσότερες πληροφορίες