Το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε Ενημερωτικό Έντυπο στο οποίο επεξηγούνται αναλυτικά οι περιπτώσεις όπου, φορολογούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν στο πλαίσιο εργοδότησης τους Παροχές σε Είδος – Benefits in Kind, υπόκεινται σε φορολογία. Με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τις παροχές σε είδος, το ΚΕΒΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια στις 30 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και στις 31 Ιανουαρίου 2019 στη Λεμεσό.

Περισσότερες πληροφορίες

Έντυπο δήλωσης για συμμετοχή