Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2019 και έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά είναι διαθέσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες