Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ έναντι προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων & οντοτήτων στο Αφγανιστάν

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ έναντι προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων & οντοτήτων στο Αφγανιστάν. Περισσότερες πληροφορίες

Διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για περιπτώσεις που τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία

Συμπληρώνεται ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Θέσπιση Κανόνων για Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Διορθώνεται ο Εκτελεστικός Κανονισμός για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.