Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Τροποποίηση Κανονισμού αναφορικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διευκόλυνση του προσδιορισμού της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων στην Ένωση.

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση Κανονισμού αναφορικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διευκόλυνση του προσδιορισμού της προτιμησιακής καταγωγής των εμπορευμάτων στην Ένωση.

Τροποποίηση Κανονισμών για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ε.Ε.

Τροποποιούνται οι κανονισμοί που αφορούν διαδικαστικά θέματα. Σημαντικήτροποποίηση αποτελεί η προσθήκη νέων άρθρων με τα οποία οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί μπορούν να επιβάλλονται σε κάθε προϊόν που υπόκειται σε ντάμπινγκ ή επιδότηση.

Δασμολογική κατάταξη «αναλώσιμης επένδυσης σε συνδυασμό με ουροδοχείο για παιδιά» – ΣΟ 3924 90 00

Η ΕΕ με εγκύκλιο ενημερώνει σχετικά με την Δασμολογική κατάταξη «αναλώσιμης επένδυσης σε συνδυασμό με ουροδοχείο για παιδιά» – ΣΟ 3924 90 00