Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τηνεπιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα.

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων με Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/35 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσων αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.

Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο Παράρτημα Ι

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο Παράρτημα Ι. Κ (157)

Διασύνδεση συστήματος εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES NT μέσω της ενιαίας θυρίδας της ΕΕ (EU Single Window) – Μετάβαση στο TRACES NT

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη διασύνδεση συστήματος εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES NT μέσω της ενιαίας θυρίδας της ΕΕ (EU Single Window) – Μετάβαση στο TRACES NT. Θ (172)

Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2220 του Συμβουλίου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2220 του Συμβουλίου. ΔΠΟ (80)

Αναστολή των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2197 του Συμβουλίου

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2197 του Συμβουλίου. ΔΑΝ (20)

Καταγόμενα προϊόντα τα οποία απαλλάσσονται από την προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα καταγόμενα προϊόντα τα οποία απαλλάσσονται από την προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής. Κ (156)