Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τη δασμολογική διάκριση 3906 90 90

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με τη δασμολογική διάκριση 3906 90 90 ώστε να συμπεριληφθούν στη διάκριση αυτή τα πολυακρυλικά ελαστομερη (ACM) σε αρχικές μορφές (μη βουλκανισμένα). Περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με το Κεφάλαιο 27

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με το Κεφάλαιο 27 στους όρους «λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών». Περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της Ε.Ε. αναφορικά με την κλάση 2202

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων τηε Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ αναφορικά με την κλάση 2202 στην έννοια των μη αλκοολούχων ποτών. Περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 881/2002 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’ esh) και Αλ Κάιντα

Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 881/2002 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’ esh) και Αλ Κάιντα.       Περισσότερες πληροφορίες.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2018/1234 για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος» για τη διατροφή των ζώων

Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κνονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2018/1234 για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος» για τη διατροφή των ζώων – ΣΟ 2309 90 96.       Περισσότερες πληροφορίες.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ – ΔΚ 9401 και 9403

Έπισυνάπτεται τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ – ΔΚ 9401 και 9403. Περισσότερες πληροφορίες.