Σεμιναρια

Σεμινάριο: Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργανώνει στις 4–5 του Μάρτη δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)».

Σεμινάριο: Σύγχρονη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: All about HR

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και κατάλληλων συμπεριφορών των στελεχών ενός οργανισμού με στόχο να υλοποιηθεί το όραμα και η στρατηγική του. Με την πάροδο του χρόνου, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες αφού αντιλήφθηκαν πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή για την επιτυχία τους. Επίσης, οι νέες τάσεις που εμφανίζονται καθιστούν την ανάγκη

Σεμινάριο: Εργατική Νομοθεσία και Εφαρμογή της στις Επιχειρήσεις

Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται.

Εργαστήρι: Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία Πλατφόρμας Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη Βιομηχανία της Κρουαζιέρας

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου ενώ το ΚΕΒΕ συμμετέχει ως Δικαιούχος στο Έργο.

Σεμινάριο: Brand Experience Management-An Innovative Approach to keep your Customer Strategy on Track and your Organisation Focused on Sustainable Growth

To «Brand Experience Management» αγγίζει όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης: το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους, τη δομή και την ανάπτυξή της. Έχει καθιερωθεί από πάρα πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο (μεγάλες και μικρές) στο επίκεντρο της εφαρμογής και εκτέλεσης της στρατηγικής πελατών. Η σωστή εφαρμογή της φιλοσοφίας του «Brand Experience Management» παρέχει στην εταιρία εστίαση στη στρατηγική, άμεση ανταπόκριση από όλους, συνεργασία (organisational collaboration) και υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα:

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση των Λειτουργών Ασφάλειας, καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και

Σεμινάριο: Πρακτική Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) – Προχωρημένο Επίπεδο

Από τις 25 Μαΐου 2018, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) έχει μπει πλέον σε νέα βάση με την ταυτόχρονη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Από το 2016 μέχρι τον Μάιο του 2018, οι οργανισμοί είχαν να ετοιμαστούν για την εφαρμογή του Κανονισμού και να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες

Σεμινάριο «Επεξήγηση Βασικών Κανόνων που πηγάζουν από τα πιο σημαντικά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(IFRS)»

Η παρουσίαση των μηχανισμών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και κυρίως η εφαρμογή τους μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα σε λογιστές και λογίστριες που ασχολούνται με την καταχώρηση των εμπορικών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία ενός οργανισμού καθώς και με την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων που απεικονίζουν την λογιστική εικόνα μιας επιχείρησης. Ο συνδυασμός θεωρητικής ενημέρωσης και εφαρμογής των μηχανισμών αυτών μέσω παραδειγμάτων από πραγματικές καταστάσεις θα είναι

Σεμινάριο «Νέοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι και η Συμβατική Πρακτική τους»

Με τις παρενέργειες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοδοτική και οικονομική κρίση στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις πώλησης / αγοράς αγαθών είναι ισχυρές. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την επεξήγηση / κατανόηση των νέων διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms 2020) αλλά και με την πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες εμπορικές