Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Τα γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: Γραφεία Διασύνδεσης -Αποτελέσματα, Οφέλη, Προβληματισμοί Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2015, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Β110 (09:30 – 13:00) Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδια Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων σε μικρές επιχειρήσεις

Με την ενεργή συμμετοχή του ΚΕΒΕ του οποίου οι εισηγήσεις του έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στη τελική διαμόρφωση των πιο πάνω Σχεδίων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαγγέλλει την πρόσκληση του για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κάτω Σχέδια: 1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη Νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων/ζωοτροφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εξέδωσε δημόσια διαβούλευση που αφορά στη γενική νομοθεσία τροφίμων και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Πιο κάτω είναι οι ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων: 1) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/676 για τη δασμολογική κατάταξη σταθεροποιητή καρπού – Κωδικός ΣΟ 6307 90 10. 2) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/677 για τη δασμολογική κατάταξη ποδιών τραπεζιού από κοινό μέταλλο – Κωδικός ΣΟ 9403 90 10. 3) Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Κεφαλαίου 30. 4) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/712 για τη δασμολογική κατάταξη είδους με

Σχέδιο Χορηγιών: Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις » το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020. Περισσότερες πληροφορίες 

Διαπίστευση φορέων για σκοπούς εκπόνησης μελετών

Για να μπορέσει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να εκπονήσει μελέτες οι οποίες αποτελούν μέρος των αιτήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 πρέπει να ειναι διαπιστευμένο. Περισσότερες πληροφορίες 

Συνέδριο «Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα καινοτόμων ιδεών και προϊόντων»

Συνέδριο με θέμα την «Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα καινοτόμων ιδεών και προϊόντων» διορτγανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία. Το ΚΕΒΕ σας προτρέπει να παρακολουθήετε το συνέδριο, αφού η καινοτομία αποτελεί την καλύτερη επιλογή για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διαφοροποίηση και ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή 26% Φόρου στις συναλλαγές με την Ελλάδα

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας κας Νάντιας Βαλαβάνη, μέχρι τις 31.08.2015 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς στις συναλλαγές με την Ελλάδα, χωρίς δηλ. την επιβολή οποιασδήποτε φορολογίας επί των συναλλαγών. 2. Έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης, προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που

Γενικά Λιμενικά ∆ικαιώματα ΑΛΚ-Υδρογονάνθρακες

Επισυνάπτεται  αυτεπεξήγητο Προσχέδιο Κανονισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Στόχος του υπό αναφορά νέου Κανονισμού είναι η παροχή ευεληξίας σε ότι αφορά τη λήψη άμεσων αποφάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚ σχετικά με τον καθορισμό του ύψους των εκάστοτε καταβλητέων δικαιωμάτων που αφορούν τη διαμετακόμιση υδρογονανθράκων μέσω των Κυπριακών λιμανιών με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων που επιβάλλουν κατά καιρούς τα γειτονικά λιμάνια, έχοντας πάντοτε σαν γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα