Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

Έκθεση της EFSA για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα όπως μας έχει σταλεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που είναι το Σημείο Επαφής της EFSA στην Κύπρο.

Χρήση Σήματος ΕΟΚ «e»

Mεγάλος αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το σήμα ΕΟΚ “e” στις συσκευασίες των προϊόντων τους σε ότι αφορά το περιεχόμενο τους σε βάρος ή/και όγκο, χωρίς να
έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως έγκριση από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών, όπως προνοείται από την Παράγραφο (3) του Κανονισμού 5 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) των Περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμών του 2000 μέχρι 2005.

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Tο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσίων έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία του πιο πάνω προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των Ουσιωδών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός σε σχέση με την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017», για την εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού.

Δημόσια διαβούλευση για συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών και κανονισμοί για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών και κανονισμοί για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων.

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας

• Σημαντικοί οι τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας. Με την απόφαση αυτή, που αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ, αναμένεται ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ώθηση σε δύο νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας. Τόσο ο τουρισμός, όσο και η ναυτιλία χρειάζονται ιδιαίτερη πολιτική διαχείριση και αυτοτέλεια για να μπορέσουν να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη