Συνάντηση είχε η ηγεσία του ΚΕΒΕ σήμερα με τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη με κύριο αντικείμενο τη συζήτηση των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων με δεδομένο ότι από 1/6/2019 θα αρχίσει η πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ που θα περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια και μέρος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, όπου τα κρατικά νοσηλευτήρια θα έχουν ενεργό συμμετοχή.

Μεταξύ άλλων το ΚΕΒΕ επεσήμανε τα πιο κάτω:

 Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης του νομικού προσώπου – «Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας» – που θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης, ελέγχου, εποπτείας και ανάπτυξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων για σκοπούς συμμετοχής τους στο ΓεΣΥ.

 Στους επόμενους 3 μήνες θα πρέπει να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ώστε να αρχίσει άμεσα τις ενέργειες για ολοκλήρωση της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Θέση του ΚΕΒΕ είναι όπως στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διοριστούν οπωσδήποτε ένα άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της διοίκησης νοσοκομείων και ένα άτομο στον τομέα των επαγγελματιών υγείας με εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα.

 Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι άτομο εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας με εξειδικευμένη ακαδημαϊκή κατάρτιση και εμπειρία στη διοίκηση νοσοκομείων δεδομένου ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικότατος στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

 Θα πρέπει, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, να τεθούν και να δημοσιοποιηθούν πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επίτευξης καθορισμένων στόχων/παραδοτέων (π.χ. ένα εξάμηνο) στη βάση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI’s) στον κάθε τομέα δραστηριότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να υπάρχει δέσμευση συμμόρφωσης αλλά και δυνατότητα ελέγχου υλοποίησης των στόχων που θα τεθούν. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά θα πρέπει να εγγυούνται ότι οπωσδήποτε μέχρι τον Ιούνιο του 2019, όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια θα είναι σε θέση να προσφέρουν με βάση το υφιστάμενο τους προσωπικό τις προβλεπόμενες υπηρεσίες με σημαντική μείωση στις λίστες αναμονής και την ταλαιπωρία των ασθενών, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σήμερα, διότι κάτι τέτοιο θα σημαίνει αποτυχία της όλης μεταρρύθμισης.

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως όσα νοσηλευτήρια επιλέξουν να συνεργαστούν με τον ΟΑΥ (δημόσια και ιδιωτικά) θα πρέπει να προχωρήσουν στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων σχετικών με τον τομέα δραστηριότητας τους και να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένους διαπιστευμένους φορείς που εξειδικεύονται στον τομέα αυτό. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως το κράτος εξαγγείλει Σχέδιο επιδότησης μέρους του κόστους συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, ως κίνητρο προς όλα τα νοσηλευτήρια.

 Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2019, η κοστολόγηση των υπηρεσιών Υγείας από τον Οργανισμό στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών (συμφωνημένα ιατρικά πρωτόκολλα όπου ισχύουν), ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Το ΚΕΒΕ στηρίζει έμπρακτα την ανάγκη εισαγωγής του ΓεΣΥ γιατί πιστεύει και στηρίζει την εφαρμογή του. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες και απαιτούν ταχύτητα και αποφασιστικότητα στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Η πραγματική αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων παραμένει για το ΚΕΒΕ βασικότατη προϋπόθεση στο να συναινέσει στην έναρξη καταβολής των εισφορών τον Μάρτιο του 2019.