Στα €4.897,0 εκ. ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με €5.247,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Δεκέμβριο 2018, την οποία εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τις κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €9.160,6 εκ., σε σύγκριση με €8.216,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €4.263,6 εκ. σε σύγκριση με €2.968,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε.) ήταν €847,7 εκ., σε σύγκριση με €725,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο 2018 ήταν €163,6 εκ., σε σύγκριση με €232,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν €92,3 εκ. σε σύγκριση με €98,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Δεκέμβριο 2018 ήταν €71,3 εκ., σε σύγκριση με €134,8 εκ. τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν €85,1 εκ. σε σύγκριση με €87,2 εκ. τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Δεκέμβριο 2018 ήταν €5,1 εκ., σε σύγκριση με €8,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2017.