Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας 7/7/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ΚΕΒΕ με επίγνωση του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει στα εργασιακά ζητήματα του τόπου και δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων αποφάσισε μετά από μεγάλο προβληματισμό και με υψηλό αίσθημα ευθύνης όπως αποδεκτεί την πρόταση σας για μια μεταβατική συμφωνία για περίοδο τριών ετών παρά την πάγια θέση του ΚΕΒΕ ότι ο θεσμός είναι αναχρονιστικός και πρέπει να καταργηθεί και ότι η ΑΤΑ θα πρέπει να αυξομειώνεται ανάλογα με την κίνηση του Δ.Τ.Κ.

Εξυπακούεται ότι η πιο πάνω συναίνεση του ΚΕΒΕ περιορίζεται και αφορά μόνο εκείνες τις επιχειρήσεις ή κλάδους που κατά την στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας παραχωρούν Α.Τ.Α στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών καθώς επίσης και της προϋπόθεσης ότι τη συμφωνία αυτή θα συνυπογράψει και η ΠΑΣΥΔΥ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο μέρος της πρότασης σας που αναφέρει ότι «αν η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει αρνητικό πρόσημο δεν επέρχεται μείωση μισθών λόγω Α.Τ.Α αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» αυτή εκλαμβάνεται ότι η Α.Τ.Α θα δίνεται και πάλι όταν το Συνολικό Τιμαριθμικό Επίδομα όπως αυτό ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών φθάσει στο ποσοστό που ήταν το Συνολικό Τιμαριθμικό Επίδομα όταν παγοποιήθηκε λόγω αρνητικού προσήμου στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για να γίνει πιο κατανοητό παραθέτουμε πιο κάτω ένα παράδειγμα με διακυμάνσεις του Συνολικού Τιμαριθμικού Επιδόματος λόγω αυξομειώσεων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τις επιπτώσεις του στον συνολικό μισθό.