Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του “Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας De minimis προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών”.

Περισσότερες πληροφορίες