Η εφαρμογή της νομοθεσίας και του κανονισμού της ΕΕ για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο είναι απαραίτητη, τόσο για την ορθή επιβολή των εισαγωγικών δασμών και φόρων όσο και για την εξαγωγή ορθών στατιστικών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες