Το ΚΕΒΕ σε συνεργαίσα με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Κυπριακό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας ενημερώνουν τα Μέλη για τα Οκτώ (8) Κρίσιμα Μέτρα Κυβερνοασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες