Τα σοβαρά θέματα του Συνεργατισμού, της ανάγκης εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, την πορεία των δημοσίων οικονομικών και του Δημόσιου Χρέους ιδιαίτερα μετά τη στήριξη του κράτους προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και την απόφαση για σταδιακή επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και το θέμα της Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε σήμερα ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε σχέση με το Συνεργατισμό η ηγεσία του ΚΕΒΕ μετέφερε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανάγκη ότι ταυτόχρονα με τη ψήφιση από την Βουλή του σχεδίου εγγυήσεων για την Ελληνική την οποία το ΚΕΒΕ στηρίζει, θα πρέπει να ψηφιστεί και το σύνολο των νομοθεσιών που αφορούν στη διαχείριση των ΜΕΔ με τρόπο που να καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η εξυπηρέτηση των δανείων δεν αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση του κάθε δανειολήπτη.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψη ότι μέσα από τις νέες νομοθεσίες θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφή και αυστηρά κριτήρια στο ποιοί δανειολήπτες μπορούν να τύχουν της αναγκαίας κρατικής στήριξης διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ισότιμο και ξεκάθαρο περιβάλλον για όλους τους υπόλοιπους δανειολήπτες.

Το ΚΕΒΕ κατέθεσε επίσης τη θέση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι διεργασίες για τη δημιουργία εξειδικευμένου Φορέα Διαχείρισης προβληματικών δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος ο οποίος θα ασχοληθεί με τη διαχείριση αυτού του τεράστιου προβλήματος, καθιστώντας σαφή τη θέση του Επιμελητηρίου ότι στο Φορέα αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις και συμμετοχή του κράτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα της αύξησης του Δημόσιου Χρέους ως αποτέλεσμα της κρατικής στήριξης προς τον Συνεργατισμό με το ΚΕΒΕ να προειδοποιεί ότι πρέπει να υπάρξει πολύ προσεχτικός χειρισμός στο θέμα αυτό από το σύνολο της πολιτείας. Άμεσα συνυφασμένο με την αύξηση του Δημόσιου Χρέους είναι και το θέμα των δημόσιων οικονομικών για τα οποία το ΚΕΒΕ εξέφρασε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις σοβαρές ανησυχίες και την διαφωνία του για την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σταδιακή επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η σταδιακή επαναφορά των αποκοπών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ, θα οδηγήσει στο τέλος της περιόδου σε αύξηση του κρατικού μισθολογίου κατά €400 εκ. τον χρόνο, θέτοντας και πάλιν τα δημόσια οικονομικά εκτός ελέγχου. Με αφορμή τα πιο πάνω, το ΚΕΒΕ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως κατά τη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων, τεθεί ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής των αποκοπών, η ταυτόχρονη ψήφιση των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπου το ΚΕΒΕ κατέθεσε την άποψη ότι, λόγω της σοβαρότητας και της σημαντικότητας του θέματος, προκειμένου η χώρα να παραμείνει ανταγωνιστική στη νέα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, θα πρέπει να προχωρήσει ο διορισμός Επιτρόπου / η δημιουργία Υφυπουργείου που θα ασχοληθούν εντατικά και συστηματικά με την προετοιμασία και τον εκσυγχρονισμό του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Δεδομένης της σημαντικής υστέρησης που παρατηρείται στο θέμα, η κίνηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και επιτακτική.

Σε 18σελιδο υπόμνημα που επέδωσε το ΚΕΒΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα για να αναστραφεί η καθοδική πορεία της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταρτιστεί από κοινού ένα πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ενισχυμένο με τα ανάλογα νομοθετικά, φορολογικά και κοινωνικά μέτρα που θα ενισχύουν των ανταγωνιστικότητα της χώρας σε βάθος 20-25 ετών.

Σημαντική είναι η επισήμανση του ΚΕΒΕ ότι η έννοια της Ανταγωνιστικότητας μιας χώρας είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη. Δεν αφορά μόνο την οικονομική πλευρά μιας οικονομίας (Κράτος και Ιδιωτικός τομέας) αλλά αγγίζει και θέματα όπως ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, προσαρμοστικότητα στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών, ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του Κράτους, ενίσχυση των πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, μείωση της γραφειοκρατίας, ευρεία χρήση της τεχνολογίας και εισαγωγή της έννοιας της λογοδοσίας (accountability) σε όσους έχουν την ευθύνη λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.

Επίσης στο υπόμνημα του το ΚΕΒΕ καταθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις για διατήρηση και συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, για διαχείριση των ΜΕΔ, για αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, για ενίσχυση των παραδοσιακών τομέων (τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, ναυτιλία, βιομηχανία) και ενίσχυση των νέων τομέων (εκπαιδευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, τεχνολογία, καινοτομία, κλπ).

Το ΚΕΒΕ, εκτιμά ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σ΄ ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τους παραδοσιακούς τομείς και θα ενισχύει τους νέους, ώστε η χώρα μας με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και την τεχνολογική αναβάθμιση να έχει μέλλον. Για το σκοπό αυτό, δίνεται βαρύτητα, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι απαραίτητος τόσο για το κράτος και τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία.

Τέλος, το ΚΕΒΕ ζητά τον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, προτείνει την οικονομική διπλωματία για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θέτει στις άμεσες προτεραιότητες μας το ΓεΣΥ, τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση κάποιων φορολογιών, το Brexit κλπ.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν:

1. Ψήφιση Νομοθεσίας για ρύθμιση των απεργιών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες
2. Μείωση διαφόρων φορολογιών
3. Μονιμοποίηση πολεοδομικών κινήτρων