A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1. Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις Β.Π.
Η νομοθεσία για τη μίσθωση κρατικών τεμαχίων στις Β.Π. προβλέπει ότι η εκμίσθωση των τεμαχίων δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα τρία χρόνια δίνοντας το δικαίωμα ανανέωσης για δεύτερη και τρίτη περίοδο (συνολικά 3Χ33).
Το πρώτο αίτημα αφορά την αναθεώρηση του συγκεκριμένου κανονισμού ούτως ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση των μισθώσεων για ακόμα τρείς (3) επιπρόσθετες περιόδους των τριάντα τριών ετών, δεδομένου ότι ο μισθωτής συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία:
Οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα αυτό είναι:
• Οι μισθωτές έχουν επενδύσει αρκετά τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις υποδομές τους και επιθυμούν όπως διασφαλιστεί το δικαίωμα της κληρονομικής διαδοχής.

• ΄Οσο η μίσθωση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της άλλο τόσο μειώνεται και η αξία της. Μια μίσθωση με δυνατότητες μακράς διάρκειας με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημιουργεί ένα περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από το δικαίωμα χρήσης της μίσθωσης.

2. Διαδικασία απόκτησης αδειοδότησης για υπομίσθωση τεμαχίου σε Βιομηχανική Περιοχή

Η διαδικασία για υπομίσθωση υποστατικού σε βιομηχανική περιοχή απαιτεί την έγκριση του ενοικιαστή και τις δραστηριότητας του, από το Υπουργείο Ενέργειας , Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η έγκριση δίνεται σχετικά σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, εντούτοις απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση και άδειας αλλαγής χρήσης του υποστατικού γεγονός που μετατρέπει την όλη διαδικασία σε χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος.

Η άδεια αλλαγής χρήσης εξασφαλίζεται από τον οικείο Δήμο, ο οποίος απαιτεί την έκδοση άδειας οικοδομής από την αρχή. Για υφιστάμενα υποστατικά, εκ των οποίων τα πλείστα είναι πέραν των 20 ετών, για

εξασφάλιση άδειας οικοδομής απαιτείται μεγάλο και σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορευτικό κόστος. Επιπρόσθετα είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα υφιστάμενο και σχετικά παλαιό βιομηχανικό υποστατικό, το οποίο έχει την αρχική άδεια οικοδομής, να μπορέσει να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις της νομοθεσίας για απόκτηση της άδειας. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή πέραν από άδικη είναι και αχρείαστη αφού ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγή χρήστη του υποστατικού και όχι αλλαγή χρήσης.
Αίτημα μας είναι όπως τα βιομηχανικά υποστατικά εντός των βιομηχανικών περιοχών εξαιρεθούν από την απαίτηση για αλλαγή χρήσης του υποστατικού.

Β. ΕΜΠΟΡΙΟ

1. Άνιση Μεταχείριση και Αθέμιτος Ανταγωνισμός / Ισονομία Μεταξύ Εμπορευομένων

Για την αντιμέτωπη και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την άνιση μεταχείριση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς και για την επίτευξη ισονομίας μεταξύ των εμπορευομένων, εισηγούμαστε την αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών σε ότι αφορά στη διατήρηση-φύλαξη των προϊόντων τροφίμων και ποτών σε εγκεκριμένα υποστατικά και της μεταφοράς των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για εγγραφή όλων όσων ασχολούνται με τις εισαγωγές προϊόντων σε αδειοδοτημένα συλλογικά ή ατομικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι.
Για την εκτελώνιση και παραλαβή της κάθε εισαγωγής από το τελωνείο θα πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές συμβόλαιο τoυ εισαγωγέα με την Green Dot ή άλλα αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Θα πρέπει επίσης να γίνεται ανανέωση των καταλόγων των εισαγωγέων, των υποστατικών φύλαξης και των μεταφορικών μέσων τους με την καταγραφή, για έξι μήνες, στα σημεία εισαγωγής όλων ανεξαιρέτως των εισαγωγέων προϊόντων τροφίμων και ποτών, για να καταρτιστεί επικαιροποιημένη λίστα ελέγχου των υποστατικών φύλαξης και των μέσων μεταφοράς τους.
Πρόσθετα κρίνουμε αναγκαίο όπως εφαρμόζονται με αυστηρότητα οι ισχύουσες νομοθεσίες.

2. Σημάνσεις Προϊόντων
Εισηγούμαστε την υποχρεωτική και δια Νόμου σήμανση όλων των προϊόντων στην Ελληνική ή άλλη κατανοητή από τους καταναλωτές γλώσσα και να μην επιτρέπεται η εισαγωγή τους από τις αρμόδιες αρχές αν δεν πληρούνται οι κανονισμοί σήμανσης.

Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. Προβλήματα ακαλαισθησίας και ευπρέπειας στις Τουριστικές Περιοχές
Αναφορικά με το θέμα των προβλημάτων ακαλαισθησίας και ευπρεπισμού, που παρουσιάζονται στις τουριστικές περιοχές, δυστυχώς αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, που παρά τις μακρές συζητήσεις και προβληματισμούς που έχουν γίνει καθώς και μελέτες που εκπονήθηκαν από τις ΕΤΑΠ, παραμένει και συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών με ρυθμιστικές διατάξεις στην νομοθεσία που θα δίνουν το δικαίωμα στις αρμόδιες Αρχές, για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους σε θέματα που αφορούν την οπτική ρύπανση, την παρουσίαση και τις διαφημιστικές τακτικές που ακολουθούνται.

Εντούτοις για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις πιο πάνω δράσεις θα πρέπει ο ΚΟΤ να εξαγγείλει συγκεκριμένα σχέδια κινήτρων και πρόσθετα να ενισχύσει τις ΕΤΑΠ με πρόσθετα κονδύλια ούτως ώστε να μπορούν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες.

2. Αποτελεσματικότερη Αστυνόμευση

Η θετική πορεία του τουρισμού των τελευταίων δύο χρόνων με τις αυξημένες αφίξεις θα πρέπει να τύχει προσεχτικού χειρισμού, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την άρτια εξυπηρέτηση των νέων επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας, με στόχο να αποτελέσουν την καλύτερη διαφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος στις χώρες τους.

Για τον σκοπό αυτό θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία τουριστικής αστυνομίας, που αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα όλων των εταίρων του τουρισμού της Κύπρου και που κρίνουμε ότι ο ρόλος της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ευταξίας στις τουριστικές περιοχές θα είναι καθοριστικός για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Αντιλαμβανόμενοι ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία τουριστικής αστυνομίας θα χρειαστεί αρκετός καιρός μέχρι να συσταθεί επίσημα και να αναλάβει καθήκοντα, θεωρούμε σημαντικό, και έως ότου γίνει αυτό, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Υψηλό κόστος αγοράς ενέργειας και συγκεκριμένα ηλεκτρισμού

Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν ακολουθούνται πρακτικές στήριξης των μεταποιητικών βιομηχανιών ιδιαίτερα των μεγάλων ενεργοβόρων καταναλωτών/βιομηχανιών που εξαρτώνται λειτουργικά από το κόστος αγοράς ενέργειας. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο ειδικότερα με τις βιομηχανίες εξαγωγικού προσανατολισμού που ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας, με αποτέλεσμα η βιομηχανία της Κύπρου να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας αφού συγκαταλέγεται στις χώρες με το πιο ακριβό βιομηχανικό ρεύμα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι νέες διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επιφέρουν πρόσθετη αύξηση της τάξης του 8%.

Οι Βιομηχανίες επιβαρύνονται επιπρόσθετα με τέλη για ΑΠΕ, τέλος για χρήση δικτύου και άλλα τέλη, ενώ ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι «αυτοπαραγωγοί», πληρώνουν και τέλος αυτοπαραγωγής.
Αίτημα μας είναι να ακολουθηθούν οι πρακτικές στήριξης που εφαρμόζονται στην Ε.Ε. για μείωση του ενεργειακού κόστους που επωμίζονται ιδίως οι ενεργοβόρες και εξαγωγικού χαρακτήρα βιομηχανίες.

2. Υιοθέτηση καλών ενεργειακών πρακτικών

Σύμφωνα με τις πολιτικές που προωθεί η Ε.Ε. θα πρέπει να στηριχθούν και να προωθηθούν:
(α) η αξιοποίηση των ΑΠΕ (όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα) ιδίως για ανάγκες αυτοπαραγωγής (= ιδιοπαραγωγή ηλεκτρισμού και ιδιο-κατανάλωση) με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος «Αυτοπαραγωγής» και μετατροπής του σε σύστημα «Net Metering»

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος αυτοπαραγωγής σε σύστημα NET METERING θα αποτελέσει εφαλτήριο της ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα.

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΑΗΚ με εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων χωρίς να υπάρχει περιορισμός της μέγιστης ισχύoς του κάθε συστήματος φτάνει αυτό να μην ξεπερνά τις αποδεδειγμένες ανάγκες της βιομηχανίας.

Με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται για το επόμενο δίμηνο ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται.

(β) ανάπτυξη συστημάτων ‘’Ανάκτησης Θερμικής Ενέργειας (Waste Heat Recovery – WHR)’’ από καυσαέρια ή άλλως πως π.χ. για μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρισμό.
(γ) προώθηση ‘’Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας’’
(δ) χρήση ΑΠΕ – Θερμικής, με αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων (κάρβουνο) με εναλλακτικά καύσιμα

Αίτημα είναι να ενθαρρυνθούν οι πιο πάνω καλές ενεργειακές πρακτικές π.χ. μέσω απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης κλπ, προς τις βιομηχανίες.