Επιβάλλονται προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε 23 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Τα μέτρα διασφάλισης επιβάλλονται με τη μορφή πρόσθετου δασμού ύψους 25% επί της  δασμολογητέας αξίας του εισαγόμενου προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες