Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει έγγραφο με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάγκη εγγραφής και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI – Economic Operators Registration and Identification-) εν όψει της πιθανής εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται περιέχει πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος ως επίσης και χρήσιμους συνδέσμους για απόκτηση από επιχειρήσεις του αναγκαίου αριθμού αναγνώρισης οικονομικών φορέων σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τέτοιο αριθμό.

Περισσότερες πληροφορίες