Η έρευνα σε συνδυασμό με την καινοτομία, αποτελούν ένα από τους αναπτυσσόμενους και υποσχόμενους τομείς της οικονομίας για το άμεσο και το εγγύς μέλλον. Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές του τομέα και κατ’ επέκταση τις ευκαιρίες που παρέχονται μέσα από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους που ενισχύουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματική καινοτομία, προχώρησε πριν δύο χρόνια στη σύσταση της Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής είναι η συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχει το ΕΒΕΛ, η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΠ) στο Πεντάκωμο, η περαιτέρω διασύνδεση της Ακαδημαϊκής κοινότητας με την βιομηχανία, η διεθνής δικτύωση και συνεργασία, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με σκοπό την διάχυση της πληροφόρησης στα σχετικά θέματα και η συμμετοχή σε στοχευμένα συνέδρια στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, σημαντικό πυλώνα αποτελεί η τόνωση της οικονομίας μέσω της ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής καινοτομίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΒΕΛ δημοσιοποιεί ένα σύντομο απολογισμό για το τρέχον έτος.

Ολοκληρώνοντας το 2016, η Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου μέχρι την εκπόνηση της προκήρυξης προσφορών προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλληλα, μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν στις επίσημες αποστολές για την προώθηση του έργου στο εξωτερικό με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση τους στο ΕΤΠ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αποστολές και συμμετοχή σε συνέδρια για την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης με την υλοποίηση σημαντικού αριθμού συναντήσεων και επαφών με Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα, και με αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως η παρουσία του ΕΒΕΛ σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Ολλανδικής και Σλοβακικής Προεδρίας της ΕΕ και αφορούσαν την υιοθέτηση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής (Re-Industrialization) για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Το 2016 ανανεώθηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΕΒΕ Λεμεσού με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο πολιτικής μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο Οργανισμών στην διεκπεραίωση κοινών στόχων και επιδιώξεων. Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο που λειτουργεί στο ΤΕΠΑΚ. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Enterprise Europe Network το οποίο εκπροσωπούν το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το ΚΕΒΕ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες του ΕΒΕΛ κορυφώθηκαν το 2016 με την εξασφάλιση συμμετοχής σε 3 προγράμματα:
1. Το έργο EAPPREN στο πλαίσιο του Erasmus+ (Capacity Building for Intermediary Organisations through
e-learning) με προϋπολογισμό €597,000 με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα Επιμελητήρια για την υποστήριξη της μαθητείας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης ως εργαλείο διασύνδεσης των ΜΜΕ και των μαθητευομένων.
2. Το έργο AppHelp4SMEs στο πλαίσιο του Erasmus+ (Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Sized Enterprises) με προϋπολογισμό €380,000 το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσίας από τα Επιμελητήρια για την παροχή πληροφοριών και εργαλείων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θέλουν να αναλάβουν μαθητευόμενους. Κατά τη διάρκεια του έργου θα μεταφερθούν, τροποποιηθούν και υιοθετηθούν καλύτερες πρακτικές από το Future Apprenticeships Program της Αγγλίας.
3. Το έργο SEEWBAN στο πλαίσιο του Προγράμματος Growth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με προϋπολογισμό €440,000 το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με επίκεντρο την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπογραμμίζεται δε, η επιτυχής διεκπεραίωση του τριετούς προγράμματος PiNE, Promotion of the Industrial Energy Efficiency, στηρίζοντας τις βιομηχανίες στο μείζον ζήτημα για εξοικονόμηση και αποδοτικότερη ενεργειακή κατανάλωση. Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό €1,288,000.

Πέρα από τα πιο πάνω προγράμματα, η Επιτροπή έχει υποβάλει αρκετές προτάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Horizon 2020, INTERREG, MED, BALKAN και τα διασυνοριακά Ελλάδα / Κύπρος, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, της Πράσινης Ανάπτυξης, την εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών και πρακτικών για τις πόλεις, της Ενέργειας και του Τουρισμού. Οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και αναμένεται εντός του 2017 να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η Επιτροπή στηρίζει την προσπάθεια για την δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης της Έρευνας και της Καινοτομίας στα τοπικά Επιμελητήρια σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και προς τούτο έχει ολοκληρωθεί εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική μελέτη η οποία θα υποβληθεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για επεξεργασία. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το ΕΒΕ Λεμεσού.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού συνεχίζει εντατικά τις προσπάθειες του με νέες πρωτοβουλίες με κύριο στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τα μέλη του, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στη πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και ένα Παραγωγικό Νέο Έτος!