Σας πληροφορούμε ότι έχει τεθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του διεθνούς προτύπου ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.

Διαβάστε περισσότερα