Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει κυρίως τη συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά εγχώρια δανειστικά επιτόκια. Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώριο μη-χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υποδηλοί θετική ένδειξη για συνέχιση της έντονης οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και για το επόμενο τρίμηνο.

Προσφορά δανείων (κριτήρια χορήγησης)

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν ελαφρώς αυστηρότερα.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τις
επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.