Απλοποιείται το ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς και ως εκ τούτου το Παράρτημα πρέπει να αντικατασταθεί, αφού πλέον περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει άδεια για την εφαρμογή της απλούστευσης του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης.

Περισσότερες πληροφορίες