Το ΚEBE συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills – DataPRO” (Αναβάθμιση του κλάδου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ με νέες δεξιότητες) το οποίο συγχρηματοδοτείται    από   την    Ευρωπαϊκή    Επιτροπή   στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ διενεργεί έρευνα ανάμεσα στις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς στην Κύπρο για να εντοπιστούν οι απαιτούμενες κοινές δεξιότητες και ικανότητες των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτηματολογίων είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες